Ekonomins framtid och prognoser

Det är inte det enklaste att spå ekonomins framtid men det finns en del experter som ändå lyckas göra detta. Nedan kommer det nämnas en del prognoser som experter gjort och vi ska även tydliggöra dessa för er, i syfte att göra det enklare att förstå. Dock ska du vara uppmärksam och tänka på att deras prognoser inte alltid stämmer till hundra procent.

Ekonomin är inne i en avmattningsfas

Ekonomin har varit inne i en avmattningsfas sedan år 2018 och experterna menar att prognoserna nu visar att den nuvarande högkonjunkturen är inne i sitt slutskede. Det är inte jättelätt att förstå vad experterna menar när de gör dessa prognoser och därför ska vi tydliggöra dessa nedan. Ovan nämnda kan på ett enklare sätt förklaras med att vi de kommande åren kan förvänta oss en lägre BNP-tillväxt.

Experternas prognoser visar också att vi kommer få en svagare utveckling på arbetsmarknaden de kommande åren. Med detta menas att arbetsgivare troligtvis inte kommer att anställa, eller leta efter nya personer att anställa i samma utsträckning som de tidigare har gjort. Dock visar prognoserna trots detta att den svenska ekonomin kommer att ha en fortsatt hög aktivitet, vilket innebär att framtiden ändå ser ljus ut.

Experternas tillvägagångssätt

När experterna försöker att spå ekonomins framtid gör de detta genom att studera data kring hur ekonomin tidigare har utvecklats. Genom att studera tidigare års trender inom ekonomi kan de enklare få en tydlig bild av hur kommande års ekonomi kommer att se ut. Dessa prognoser är alltid förknippade med en viss osäkerhet. Detta eftersom prognoserna inte kan fånga upp alla aspekter av verkligheten.

En annan anledning till att experternas prognoser är förknippade med osäkerhet är för att de inte kan ta hänsyn till oförutsedda händelser, som snabbt kan förändra förutsättningarna i världens ekonomi. Prognoserna som experterna gör kan fungera som vägledande när privatpersoner ska investera och fungera som ett råd kring vilken risk du ska välja. Dessa prognoser hjälper även företag när de exempelvis gör upp sina investeringsplaner.

Prognosen för ekonomin de kommande tre åren

De senaste åren har världsekonomin haft en relativt hög BNP-tillväxt, detta har gjort att privatpersoners investeringar gjort bra vinster i de flesta fallen. Detta avstannade dock under slutet av år 2018 och år 2019 har kantats av kraftiga svängningar i ekonomin. En del dagar har börsen gått väldigt bra medan andra har gått mindre bra. Experter menar att detta beror på att konjunkturens högsta topp har passerats.

De menar även att tillväxten de kommande tre åren inte kommer att öka med samma procentenhet som den har gjort tidigare år. När det kommer till privatpersoner har deras dämpade investeringar även en stor påverkan på den kommande tillväxten. Arbetslösheten spås även bli högre under kommande år. Detta är en prognos som fått fäste då arbetslösheten steg oväntat mycket under sommaren år 2019.

Ständig utvärdering och uppdatering av prognoserna

På grund av att det alltid råder en osäkerhet kring experternas prognoser behöver dessa uppdateras och utvärderas ständig. Konjunkturinstitutet utvärderar därför experternas prognoser regelbunden och därför är det viktigt att du själv håller dig uppdaterad kring nyheter om detta. Det är även viktigt att vara uppmärksam på vad som händer i omvärlden, exempelvis i kommande presidentval i USA. Omvärldsfaktorer har nämligen stor påverkan på Sveriges ekonomi och privatpersoners investeringar. Många privatpersoner har dessutom börjat att lån enligt experter, både för att samla ihop lån men också nya lån till exempelvis renoveringar.